ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံ

Eden Centre for Disabled Children

About Us
Our VIsion

Children with disabilities are loved and treasured, Maximize a child’s potential by accessing rights, Happy family with children with disabilities.

Our Missions

Passion for serving children with disabilities with love and building cohesive healthy society

Our Objectives

1. Providing quality care services to maximize the potential growth of children with disabilities
2. Equipping parents and care givers with knowledge and skills
3. Raising social model of disability awareness
4. Strengthening inclusion policies and practice through collaboration 
5. Ensuring sustainability and continuous growth of Eden Centre 

Our Values
  • LOVE: Love is the foundation for everything we do. Love is most powerful and can change live.
  • Equal Rights: All human lives, including children with disabilities, are created in the image ofGOD and precious for us. We all are equal rights and dignity
  • Family Spiri t: Family spirit is central to our Eden community.
  • Team Work: Our strength comes from unity and collaboration. We work as a team.
  • Trust: Building trust and being faithful to our promises are essential to our work
  • Quality: We always try to continually improve our service quality

Who We Are

‘Senior Management Team (SMT)’ is the main and highest decision-making body of the organization. SMT was formed with managing director, two program coordinator and five department managers. 

အဆင့်မြင့်စီမံအဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်း၏အမြင့်ဆုံးသော ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးသူများဖြစ်သည်။ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက် တာ၊ အစီအစဥ်ညှိနှိုင်းရေမှူး နှစ်ယောက်၊ လုပ်ငန်းဌာနမန်နေဂျာငါးယောက်၊ စုစုပေါင်းရှစ်ယောက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။

Tha Uke (ဦးထာအုပ်)

Managing Director

Htay Aung ( ဦးဌေးအောင်)

Programme Coordinator 
(Outreach)

Nung Dii (ဒေါ်ငွန်းဒီ)

Program Coordinator 
(Day Care)

Naw Heh Clay (နော်ဟဲခလေး)

Special Education Manager & Training Manager 

Naw Kuplah(နော်ခူဖလား)

Administration Manager 

Naw Zar Ni Saung(နော်ဇာနည်ဆောင်)

Rehabilitation Manager 

Daw San San Win(​ဒေါ် စန်းစန်းဝင်း)

Conductive Education Manager 

Daw Ngun Tin Par(​ဒေါ်ငွန်သင်းပါရ်)

Finance manager