ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံ

Eden Centre for Disabled Children

Our Projects

Since 2006, ECDC has implemented disability related projects, total more than (35) projects, around the country through the financial grant by foreign embassies, international donors, international non-government organizations (INGOs) and other individual friends. In summary, the projects include:

 • Community Based Rehabilitation / Inclusive Development (CBR/CBID) projects 
 • Inclusive Education related projects
 • Strengthening Self-Help Groups / Disabled people Organizations (DPOs) projects
 • Mainstreaming Disability related projects
 • Early Childhood Intervention project, etc.
Sr. No. Partner (Funding) Project Name Period Project Area
1 Kindermissionwerk, Germany Chin CBR project (Phase-V) 3 years Chin State
2 LIFT, UNOPS Nothing about us without all of us 5 years Chin State
3 ACCESS to Health, UNOPS Inclusion Through Rehabilitation 3 years Chin State
4 Felm, Finland Right to Education for CWD 4 years Chin State
5 UNESCO E-Learning Package Development 1.5 years Chin State
6 Association for Aids and Relief (AAR), Japan Inclusive Education 2 years Yangon Region
 • Submit new project proposals (စီမံကိန်းအဆိုပြလွှာအသစ်များတင်ပြရန်)
 • New ‘Conductive Education Centre’ project (ဦးဆောင်လမ်းပြပညာရေး ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်းစီမံချက်)
 • Early Intervention Service Centre at Hakha (ဟားခါးတွင် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးပြုစုသည့်ဌာန စတင်ရန်)
 • Publication disability related resources (မသန်စွမ်းဆိုင်ရာစာအုပ်များထုတ်ဝေရန်)
 • Research‌ (သုတေသနများပြုလုပ်ရန်) §
 • Fund Raising program (ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ရန်)
 • New Program at “Centre for Disability in Development (CDD)” (မြောင်းတကာစီဒီဒီတွင် အောက်ပါ အစီအစဥ်သစ်များစတင် အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်)  (1) Training Centre (သင်တန်းဌာန) (2) Inclusive Nursery School (အကျုံးဝင်မူကြိုကျောင်း) (3) Vocational Training for Adult PWD (အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း)