ဧဒင်မသန်စွမ်းသက်ငယ်များပြုစုရာရိပ်မြုံ

Eden Centre for Disabled Children

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ

​ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ကိုအဂါနှင့်ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းကလေးများလိုအပ်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပညာရှင်များဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ဧဒင်ရိပ်မြုံမှလုပ်ဆောင်ပေးနေသော ဝန်ဆောင် မှုများတွင် အောက်ဖေါ်ပြပါ အထူးပညာရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများစသည်တို့ ပါဝင် ပါသည်။ 

(က) မသန်စွမ်းကလေးများအတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများ - 

​၁။ အထူးပညာရေး

အထူးပညာရေးဆိုသည်မှာ မသန်စွမ်းကလေးတစ်ဦးချင်းစီအား ကလေးတစ်ဦး၏ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုစံနုန်းကို အခြေခံပြီး အသေအခြာ အထူးပညာရေးဆရာမများမှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးကာ တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပညာရေး စီမံချက်ချမှတ်ရေးဆွဲကာ ထိုစီမံချက်အတိုင်း သင်ယူမှုပြုလုပ်ပေးသည့် သင်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။

ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် အထူးပညာရေးဆရာမ (၁၀) ယောက်ဖြင့် အထူးပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကို စနစ်တစ်ကျ ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။

​၂။ ဦးဆောင်လမ်းပြပညာရေး 

ဤဝန်ဆောင်မှုနည်းသစ်ကို တရုပ်ပြည်မှ သင်ယူခဲ့နည့်နည်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းသစ်တွင် မသန်စွမ်းကလေးမှအကောင်းဆုံးတိုတက်လာကာ ပျော်ရွှင်သောကလေးဘဝရရှိခံစားလာနိုင်ရန်အတွက် ကလေး၏မိဘများကိုဦးတည်ထားပြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ လက်ရှိတွင် ဤဌာနတွင် ဆရာမ နှစ်ဦး၊ အကြောအဆစ်ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ဦးနှင့် လူမှုရေးအရာရှိတစ်ဦးတို့က လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများပေး နေကြပါသည်။ ဦးဆောင်လမ်းပြပညာရေးဌာနမှဝန်ထမ်းများအား မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Silver Lining Foundation (SLF) မှကျွမ်းကျင် သူများက ပုံမှန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေပါသည်။

​၃။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွင် ဘွဲ့ရ အကြောအဆစ်ကုပညာရှင် (Physiotherapist) လေးဦးက လိုအပ်သော ကြွက်သားကြီး၊ ကြွက်သားငယ်များဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ပေးပြီး ကလေး၏လှုပ်ရှားမှု အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်အတွက် အနီးကပ်၊ စနစ်တစ်ကျပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။

​၄။ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်း

ဧဒင်ရိပ်မြုံတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ လူမှုရေးဘာသာရပ်တွင် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာအောင်မြင်ထားသော လူမှု ရေးအရာရှိတစ်ဦးရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းကလေးများနှင့် မိသားစုဝင်များအား လိုအပ်သည့်အကူအညီများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ထပ်ဆောင်လိုအပ်နေသော အထူးဝန်ဆောင်မှုများ၊ အားပြုကရိယာများ၊ လိုအပ်နေစောသတင်းအချက်အလက်များရှာဖွေပေးြခင်း စသည့်လိုအပ်နေသောအရာများကို ဆောင်ရွက် ပေးနေပါသည်။ 

ဧဒင်ရိပ်မြုံသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကစပြီး ကောင်စလာတစ်ဦးခန့်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ နေမကောင်းသောသူများ၊ စိတ်အာငယ်နေသောမိဘများ၊ မိသားစုဝင်များ, အခြားအကူအညီလိုအပ်နေသော မိသားစုဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများအား လိုအပ်သည့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်အကြံပေးခြင်း၊ ဂရုစိုက်ပေးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။